phone

Rezervari & Informatii:0745-101-1010745-388-344

TERMENI SI CONDITII GENERALE DE UTILIZARE A APLICATIEI ONLINE BILETE.ANTARES –TRANSPORT.RO

Stimati utilizatori, va rugam să consultati cu cea mai mare atentie prezentul document, care stabileste termenii si conditiile de furnizare si utilizare a tuturor serviciilor disponibile prin intermediul site-ului bilete.antares-transport.ro.

Acest document este un contract la distanta si reprezinta un acord de utilizare a serviciilor, în conformitate cu termenii si condițiile prezentate în randurile urmatoare in cazul in care clientul nu dispune de un alt acord de utilizare valid, incheiat intre ANTARES TRANSPORT si acesta.

Conținutul acestui document tine locul unei note de informare privind protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 al Parlamentului European si al C.E din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/Ce ( Regulamentul general privind protecţia datelor) in vigoare de la data de 25.05.2018 . Continutul regulamentului nr. 679 /2016  stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor cu caracter personal cu scopul asigurarii protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal.

În sensul prezentului regulament "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau launul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice,psihice, economice, culturale sau sociale iar operațiunea de "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

Serviciile disponibile prin intermediul site-ului bilete.antares-transport.ro va sunt oferite conditionat de acceptarea de catre dumneavoastra în integralitatea lor a prevederilor stipulate mai jos și de exprimare în mod expres a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopul specific declarat, pentru asigurare respectării legalității prelucrării în conformitate cu prevederile  art 6 din RGPD 679/2016 .

In consecinta, utilizarea serviciilor reprezinta acordul dumneavoastra implicit cu termenii si conditiile de furnizare si utilizare a acestora. Va facem mentiunea ca dreptul dumneavoastra la intimitate, securitate, confidentialitate si protectia a datelor dumneavoastra cu caracter personal este prioritatea noastra .

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre societatea noastra se realizeaza numai pentru a fi in masura sa va putem oferii serviciile solicitate. Prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra prelabil si/ temeiul legal care reglementeaza derularea activitatii, pentru a putea finaliza activitatea noastra comerciala specifica si a raspunde cerintelor dumneavoastra.

Retragerea consimțământului dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre reprezentantii societatii noastre va putea avea loc oricând, simplu și fără a fi nevoiți să oferiți o justificare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de catre persoanele imputernicite în acest sens de catre societatea noastra este legală şi echitabilă , efectuata in conformitate cu prevederile art 6 din Regulamentul UE 2016/679, fiind transparent pentru clienti/ colaboratori/ cocontractanti că nu sunt colectate, utilizate, consultate sau prelucrate în alt mod datele cu caracter personal care le privesc si ca acestea sunt stocate prin respectarea unor masuri de securitate implementate de catre societate pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date si de evitare în consecinta a impactului asupra vietii private a persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si al Consiliului Europei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) Antares Transport are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

A . Scopul colectarii datelor este – inregistrarea  / autentificarea clientilor in vederea achizitionarii unui bilet de calatorie online si eliberarii documentelor justificative care atesta indeplinirea acestui serviciu / informare utilizatori privind situatia contului de pe http://bilete.antares-transport.ro / evolutia si starea comenzilor .

Va facem mentiunea ca aceste date ne sunt necesare în vederea prestarii serviciilor specifice desfasurate de catre societatea noastra  . Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre societatea noastra într-un mod care să asigure în mod adecvat securitatea şi confidenţialitatea acestora, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal şi a echipamentului utilizat pentru prelucrare, fiind respectate intocmai noile prevederi in materie impuse prin intrarea in vigoare incepand cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului UE 2016 /679 – noul Regulament general privind protectia datelor – "RGPD ". In sensul prezentei clauze, prelucrarea datelor se va referi la orice operatiune sau set de operatiuni efectuate de persoanele imputernicite/autorizate ale societatii S.C ANTARES TRANSPORT S.A asupra datelor cu caracter personal furnizate pe site-ul bilete.antares-transport.ro , precum : culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea , dezvaluirea prin transmitere, disemninare sau punere la dispozitie în orice alt mod ,alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor .

 1. Categorii de date cu caracter personal - Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate de societatea în scopurile indicate mai sus , asupra carora v-ati exprimat acordul in mod expres sunt : numele si prenumele, CNP-ul, adresa de e-mail, numărul de telefon.
 2. Colectarea datelor cu caracter personal - Se realizează prin intermediul website-ului http://bilete.antares-transport.ro iar datele cu caracter personal sunt apoi preluate în baza de date menținută de catre S.C ANTARES TRANSPORT S.A sau partenerii imputerniciti de catre S.C ANTARES TRANSPORT S.A pentru scopul mai sus menționat.
 3. Durata prelucrării - Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se va desfășura până la data la care va retrageți consimțământul cu privire la prelucrare sau pana la data stabilita de cadrul legal / procedurile interne ale societatii pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal.

La intervale regulate au loc evaluări ale datelor pentru a verifica acuratețea și actualitatea acestora. Datele dumneavoastră vor fi stocate exclusiv pentru timpul necesar pentru atingerea scopului de prelucrare, iar S.C ANTARES TRANSPORT S.A va lua măsurile necesare pentru a evalua perioada de timp necesară, respectând principiile și regulile de prelucrare a datelor, stabilite prin legislația aplicabilă.

În cazul în care ajungem la concluzia că, ulterior expirării perioadei sau a retragerii consimțământului, există un interes legitim, o obligație legală, sau un al temei de a prelucra ulterior datele dumneavoastră în alte scopuri (cu excepția celor de marketing direct, care vor fi stopate), veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest lucru.

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus, sau după retragerea consimțământului dumneavoastră și în cazul în care nu mai exista motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră datele vor fi sterse din baza de date.

E Securitatea prelucrării datelor - Societatea vă informează prin prezenta că evaluează în permanență și actualizează măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța prelucrării datelor cu caracter personal. Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate numai in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali și nu vor fi transmise catre alți beneficiari.

Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie prelucrate de catre reprezentantii S.C ANTARES TRANSPORT S.A pentru prestarea activitatii sale comerciale specifice – servicii de transport terestre de calatori si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in conformitate cu acest scop.

 1. Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor - Conform cerintelor REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si al Consiliului Europei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) beneficiati de urmatoarele drepturi , în contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal:
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos ( dreptul de acces – art 15. RGPD);
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos ( dreptul la rectificare art 16. RGPD;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea noastră restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când:

 (i) considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora;

(ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele;

 (iii) Operatorii nu mai au nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile legitime ale Operatorilor prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care aceasta se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării – însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale Operatorilor ori (ii) este făcută în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment prin adresarea unei solicitări scrise, datată și semnată, sau in format electronic, către societatea prin posta la adresa din strada Dacia ,nr.10, Ramnicu Valcea, jud Valcea sau prin e-mail la rezervari@antares-transport.ro /office@antares-group.ro.

Vom procesa cererea și vă vom răspunde în termenul legal. În cazul în care doriți orice alte informații necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastră , vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă, datata și semnată, la datele de contact menționate in randurile anterioare .

Totodata va aducem la cunostiinta ca aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc si sa solicitati stergerea acestora . Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteti adresa o cerere scrisa, datata si semnata la adresele postale /electronice enumerate in randurile anterioare.

Pentru utilizatorii care au facut rezervari pe http://www.antares-transport.ro sau au creat un cont pe site si doresc sa fie stersi/ sa nu mai primeasca informari / newsletter pe adresa de email sau telefonic, este necesara trimiterea unui email la adresa office@antares-group.ro cu titlul “Dezabonare” iar datele dvs. vor fi sterse din sistem.

Dezvaluirea si transmiterea informatiilor cu caracter personal

Antares Transport S.A își asumă că nu va transmite datele tale personale niciunei alte persoane / beneficiar sau companii.  Nicio altă parte, persoană fizică sau companie, nu va avea voie să folosească informațiile cu caracter personal furnizate de catre client în propriul lor interes sau al unei alte părți.

 

Feedback 
Antares Transport ofera posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, intrebari si sugestii. Orice informatie care este trimisa prin intermediul formularelor de contact va fi folosita tinand cont de dreptul la confidentialitate si la imagine al persoanelor. 
 Daca vom considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina pentru a va informa cu privire la tipurile de informatii pe care le colectam si modul in care le utilizam. Daca aveti intrebari cu privire la politica noastra de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail. 
Publicitatea 
Activitatea Antares Transport poate fi partial sustinuta prin vanzarea de publicitate, ca de exemplu aparitia de texte si materiale publicitare in aplicatie sau pe site-ul web. Prin utilizarea Antares Transport va dati acordul asupra acestei politici de recuperare a costurilor cu furnizarea serviciilor.

Obligatiile utilizatorului: 
Pasagerii se obliga sa respecte Conditiile Generale de Transport si prevederile in vigoare ale Legii Transporturilor din Romania. 
Utilizatorul este de acord sa foloseasca serviciile Antares Transport numai in scopuri legale, obligandu-se in acest sens sa nu intreprinda nici una dintre urmatoarele activitati: 
   -   Sa desfasoare activitati frauduloase prin intermediul serviciilor furnizate de catre Antares Transport, intelegandu-se prin acestea, cu titlu exemplificativ, inselatorii financiare si escrocherii mascate. 
     - Sa modifice, sa distribuie, sa transmita, sa afiseze, sa publice, sa reproduca, sa acorde licente, sa creeze produse derivate, sa transfere sau sa vanda orice fel de informatie sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul aplicatiilor si site-ului bilete.antares-transport.ro. 
    - Sa incarce, trimita sau transmita vreun material cu virus informatic, sau orice alt cod de calculator, care este programat sa distruga, sa perturbe sau sa ingradeasca utilizarea (sau orice alta utilizare cu exceptia utilizarii corecte si acceptabile a serviciilor) pe fiecare dintre calculatoarele, retelele, materialele si programele care se gasesc in serviciul societatii in vederea furnizarii serviciilor Antares Transport. 
    -  Sa interfereze sau sa afecteze retelele conectate la site sau sa incalce in acest mod necesitatile procedurale ale website-urilor. 
    -  Sa aduca atingere in vreun fel drepturilor de proprietate intelectuala, siglelor comerciale sau oricaror alte drepturi ce incumba materialelor publicate pe website-ul Antares Transport. 
     - Sa adauge, sa copieze sau sa scoata informatii personale despre alti utilizatori, in scopuri economice sau pentru a le crea prejudiciu.

Clauze finale

Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii de folosire a acestui site oricând, fără preaviz, parțial sau în integralitate.